Algemene regels

Helaas worden organiserende verenigingen steeds vaker geconfronteerd met deelnemers van een activiteit, wedstrijd of evenement, die als er iets gebeurt met schade, met een aansprakelijkheidsclaim komen en wordt de organiserende vereniging verantwoordelijk gesteld.

Nu zijn wij als vereniging wel verzekerd bij een evenement en zijn deelnemers in principe ook verzekerd, maar om onduidelijkheden te voorkomen zijn er enige regels opgesteld die gelden bij deelname aan een activiteit, evenement of rit, die u hieronder kunt terugvinden.

Regels, voorwaarden en bepalingen

Bij deelname aan een activiteit, evenement of rit georganiseerd door Menvereniging Achter ’t Peerd gelden regels, voorwaarden en bepalingen die hieronder zijn vastgelegd. Door deelname aan een activiteit, evenement of rit, verklaart deelnemer de regels, voorwaarden en bepalingen te hebben gelezen en akkoord te gaan aan de gestelde regels, voorwaarden en bepalingen tevens ten aanzien van aansprakelijkheid

A. Aansprakelijkheid:

1) Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Menvereniging Achter ’t Peerd is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

2) Menvereniging Achter ’t Peerd is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, of beschadiging van eigen eigendom of eigendom van derden.

3) De Deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement, activiteit of rit.

4) Indien ondanks het bepaalde in het eerste, tweede, derde of zesde lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Menvereniging Achter ’t Peerd voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Menvereniging Achter ’t Peerd tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Menvereniging Achter ’t Peerd ter zake van die schade uitkeert.

5) De deelnemer vrijwaart de Menvereniging Achter ’t Peerd voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement, activiteit of rit. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6) De deelnemer vrijwaart de Menvereniging Achter ’t Peerd voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, activiteit of rit, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Menvereniging Achter ’t Peerd toe te rekenen opzet, grove schuld of grove nalatigheid met inachtneming van gestelde bij punt 4.

B. Deelname

1) Deelname aan het verkeer geschiedt geheel op eigen risico.

2) Deelname aan een activiteit, evenement of rit geschiedt op vrijwillige basis.

3) Het deelnemen aan rijden in groepsverband geschiedt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Dit geld ook indien u in een groep rijdt met een voorrijder.

4) Indien er voor een activiteit, evenement of rit gebruik wordt gemaakt van faciliteiten, ruimtes, of terrein(en) van derden, gelden te allen tijde de regels en voorwaarde die hierboven gesteld zijn, alsmede de geldende regels en voorwaarden zoals die door de verlenende instantie worden gesteld.

C. Etiquette bij een activiteit, evenement of rit:

1) Let ten eerste op uw eigen veiligheid.

2) Houd voldoende afstand van elkaar en de overige weggebruikers.

3) Houdt u aan de ter plaatse geldende verkeersregels.

4) Veroorzaak geen overlast voor de andere weggebruikers.

5) Veroorzaak geen onnodige overlast voor omwonenden.

6) Breng elkaar of anderen niet in gevaar.

7) Als een official of medewerkervan de organisatie u aanspreekt, volg dan diens aanwijzingen op.

8) Koetsier en groom(s) zijn verplicht een hoofddeksel te dragen bij deelname

D. Overige bepalingen:

1) Menvereniging Achter ’t Peerd behoud zich het recht voor in het geval van overmacht of weersomstandigheden het evenement te annuleren te wijzigen of te onderbreken.

2) Menvereniging Achter ’t Peerd behoud zich het recht voor om deelnemers die zich niet aan de voorwaarden, regels of bepalingen houden, of die volgens Menvereniging Achter ’t Peerd niet voldoen aan de veiligheid, in de ruimste zin van het woord, om deel te kunnen nemen, vooraf of tussentijds uit te sluiten van deelname.

3) Alle schade ontstaan door onverantwoord gedrag van een deelnemer mag de organisatie op de deelnemer verhalen.

4) Menvereniging Achter ’t Peerd volgt de geldende regels van de KNHS en FNRS ten aanzien van het dragen van een goedgekeurde helm door deelnemers bij evenementen, activiteiten of een rit, of onderdelen daarvan en adviseert deelnemers om bij deelname aan een evenement, activiteit of een rit een goedgekeurde helm te dragen. Deelnemers kunnen hierop worden aangesproken en bij niet volgen van het bindende advies door een official of medewerker van Menvereniging Achter ’t Peerd kan deelnemer worden uitgesloten van deelname.

5) De deelnemer is – ten aanzien van de deelname verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens de organisatie, brandweer, beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven van orde en veiligheid op te volgen.

6) Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Menvereniging Achter ’t Peerd, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

7) Menvereniging Achter ’t Peerd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement, activiteit of rit door overmacht afgelast moet worden

8) In alle gevallen waarin deze regels, voorwaarden en bepalingen niet voorziet beslist Menvereniging Achter ’t Peerd

9) Op deze voorwaarden, regelingen en bepalingen is Nederlands recht van toepassing. Alle daaruit voortvloeiende geschillen worden naar Nederlands recht beoordeeld en de Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van die geschillen kennis te nemen.

10) Indien inschrijfgeld geldt voor deelname aan een activiteit, evenement of rit, dan is een deelnamebewijs pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.