Algemene Ledenvergadering 21 juni a.s.

Algemene Ledenvergadering 21 juni a.s.

Wat onder normale omstandigheden al in Februari plaats zou hebben gevonden is de Algemene Ledenvergadering.

Helaas was dit niet mogelijk i.v.m. Corona.

Vandaar dat we dit uitgesteld hebben en deze ALV gepland hebben op Maandag 21 Juni a.s. en wel op ons clubterrein.

Wat: Algemene Ledenvergadering: Menvereniging Achter ’t Peerd
Wanneer: 21 Juni 2021 19.30 uur
Waar: Clubterrein Elzerdijk


I.v.m. Corona verzoeken wij u om u aan te melden indien u komt:
voorzitter@achtertpeerd.nl of secretariaat@achtertpeerd.nl of telefonisch / WhatsApp: 06-16752979

Hieronder de agenda:

Secretariaat Achter ’t Peerd: secretariaat@achtertpeerd.nl
Agenda Algemene Leden Vergadering 21 juni 2021
Plaats: clubterrein AtP
Tijd: 19.30 uur
Denk je eraan dat je je moet opgeven!! Zie de uitnodiging.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 12 februari 2020
 4. Jaarverslag 2020
 5. Financiën
   Financieel verslag 2019 – is aangepast en moet nog worden vastgesteld
   Financieel verslag 2020 – toelichting door de penningmeester en de kascommissie
   Eindverantwoording nieuwbouw clubhuis
   Begroting 2021
 6. Aftredend 1 bestuurslid: penningmeester John Gerritsen
  Dringende oproep nieuwe bestuursleden
 7. Pauze
 8. Samenstelling kascommissie en benoeming lid + reserve lid
 9. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement artikel 4: ruimere mogelijkheid om begunstiger te worden en dus geen verplicht lid van de KNHS
 10. Vaststelling contributie 2022
 11. Activiteiten 2021, hoe nu verder
 12. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 13. Sluiting